Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Courage BV (hierna te noemen “Courage”), een onderneming met adres Oude Haagweg 44-L 2552EP te Den-Haag. Courage is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81167415.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf: de wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

BW: het Burgerlijk Wetboek.

Consument: de wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Courage voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen Courage en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Courage en de Wederpartij.

Wederpartij: de partij die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Opdracht. De Wederpartij kan zowel een Bedrijf als een Consument zijn. Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Courage en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Courage, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Offertes

1. Alle offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door Courage tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

2. Alle offertes van Courage zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld.

3. Courage kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Courage daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Courage anders aangeeft.

Totstandkoming overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Courage.

2. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). Courage is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.

3. Op het moment dat een opdrachtbevestiging is getekend door zowel de Wederpartij als Courage, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat Courage feitelijk begint met de uitvoering.

4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Uitvoering overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt door Courage naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Courage. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Courage bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd. Courage is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Courage is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Courage het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Courage niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

4. Courage heeft recht op de vooraf reeds bekend gemaakte vrije dagen, dit ondanks de in de Overeenkomt eventueel opgenomen aantal minimum uren.

Wijzigingen en meerwerk

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Courage de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.

2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beinvloed. Courage zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiele, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht Courage de Wederpartij hierover van te voren in.

4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal Courage daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal Courage proberen te trachten – voorzover mogelijk – vooraf een prijsopgave te doen.

5. Courage zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Courage kunnen worden toegerekend.

6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Verplichtingen Wederpartij

1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan Courage aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de Wederpartij Courage alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren.

2. Courage is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Courage is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Courage kenbaar behoorde te zijn.

3. De Wederpartij draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de Wederpartij die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.

4. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Courage onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.

5. Indien door Courage of door Courage ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft Courage het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Annulering

1. Courage is te allen tijde gerechtigd een trainingsdatum te wijzigen of de Opdracht te annuleren. Courage zal de Wederpartij daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. Courage zal voor zover mogelijk een nieuwe training aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde bedragen door de Wederpartij aan Courage worden geretourneerd.

2. Annulering van de Opdracht door de Wederpartij is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:

a. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;

b. Bij annulering korter dan 20 dagen voor aanvang van de training is 50% van de prijs verschuldigd; en

c. Bij annulering korter dan 3 dagen voor aanvang van de training is de Wederpartij de volledige prijs verschuldigd.

3. De kosten die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan Courage berekent, worden in rekening gebracht aan de Wederpartij, indien de Wederpartij de uitvoering van een training annuleert of uitstelt.

4. Bij een annulering is de Wederpartij gerechtigd iemand anders in de plaats te doendeelnemen aan de training.

5. De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde bedrag in verband met annuleren, zullen door Courage voor zover mogelijk in mindering worden gebracht op een nieuwe training. Indien zulks niet mogelijk is, zal dit bedrag door Courage aan de Wederpartij worden geretourneerd.

6. Bij wangedrag van een persoon of indien een persoon in overtreding is met de gelden ordeen veiligheidsmaatregelen is Courage gerechtigd de betreffende persoon de toegang tot de training te ontzeggen zonder dat er restitutie van de kosten voor de training verschuldigd is.

Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Courage aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.

2. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.

3. Indien niet uitdrukkelijk een prijs of tarief is overeengekomen, zal de prijs of het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van Courage.

4. Van alle bijkomende kosten zal Courage tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

5. Indien Courage bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is Courage gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

6. In het geval Courage voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

7. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

a. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Courage rustende verplichting ingevolge de wet;

b. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

c. Courage alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of

d. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Betaling

1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door Courage aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.

2. Courage zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.

3. Facturatie vindt iedere 14 dagen plaats, tenzij anders overeengekomen.

4. Courage en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst.

5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

6. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

7. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.

8. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

9. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

10. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Courage, voor zover deWederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €100 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

11. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Courage, voor zover deWederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding, zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

12. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Courage pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Courage de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

13. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van Courage en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Courage onmiddellijk opeisbaar.

14. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

Dienstverlening op afstand

1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

2. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft Courage het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

3. In geval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave vanredenen, te herroepen.

4. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via email.

5. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Opdracht volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Courage met de uitvoering van de Opdracht is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Courage de Opdracht volledig heeft verricht.

6. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, stort Courage uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag exclusief de betaalde verzendkosen terug.

7. Het voorgaande in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

a. onroerende goederen;

b. financiele diensten;

c. diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;

d. diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

e. kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;

f. producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt waarop Courage geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

g. verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

h. hygienische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

i. producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

j. producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

k. producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;

l. producten en/of diensten van persoonlijke aard;

m. producten en/of diensten op maat gemaakt.

Klachten

1. De Wederpartij dient de Opdracht op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na uitvoering, te onderzoeken of de uitgevoerde Opdracht aan de Overeenkomst beantwoord.

2. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan Courage gemeld te worden.

3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Opdracht of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Courage binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de klacht.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

1. Een tekortkoming kan niet aan Courage of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Courage geen invloed kan uitoefenen en waardoor Courage niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Onder overmacht van Courage wordt in ieder geval verstaan:

a. stakingen;

b. storingen in het verkeer;

c. overheidsmaatregelen die Courage verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;

d. relletjes, oproer, oorlog;

e. verkeersbelemmeringen;

f. gebrek aan arbeidskrachten;

g. extreme weersomstandigheden;

h. brand;

i. in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of

j. elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Courage in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

Beëindiging overeenkomst

1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beeindigen.

2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 4 weken.

3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:

a. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;

b. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij;

c. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij; of

d. onderbewindstelling, curatele of schuldsanering in de zin van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van de andere partij.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Courage op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Courage de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Courage behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Aansprakelijkheid

1. Courage is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Courage, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan Courage uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.

2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;

b. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Courage aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Courage toegerekend kunnen worden; of

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.

3. Courage is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door Courage gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.

4. Courage is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

5. Courage is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door Courage voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en Courage is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.

7. Courage is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Courage, de Wederpartij of derden.

Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Courage voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens een of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door Courage of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of uitgevoerde Opdracht is veroorzaakt of toegebracht.

2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij Courage,voor zover de wet dit toelaat, voor alle

aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

3. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses,ontwerpen, software, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij Courage of diens licentiegevers.

2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.

3. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Courage.

4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen.

5. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Courage.

6. De Wederpartij zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €1000 excl. BTW per inbreuk makende handeling betalen aan Courage, onverminderd het recht van Courage om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beeindigen.

7. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van Courage voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.

8. Al het door Courage ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door Courage voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij.

Privacy

1. Courage respecteert de privacy van de Wederpartij. Courage behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert Courage passende beveiligingsmaatregelen.

2. Courage gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.

3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar Privacyverklaring welke is in te zien op de website van Courage.

Vervaltermijn

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens Courage en/of jegens de door Courage eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van een jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Courage en/of de door Courage eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

Overdracht

1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Courage te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.

2. Courage is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Nawerking

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beeindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Overig

1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2. De administratie van Courage geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Courage zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Courage is gevestigd.

Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.

2. Alle geschillen tussen Courage en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Rotterdam.

Courage
21 december 2020